Månadsbrev

Månadsbrev mars 2020 Brf Risten

22 mars, 2020

Årsstämman 2020
Under rådande omständigheter med Coronavirus har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman fram tills att infektionsläget är under kontroll.  Normalt ska årsstämman för oss ske innan utgången av juni månad men det blir troligen senare än så. Vi kommer att lägga ut årsredovisningen på hemsidan och Boappa så snart den är klar.

Ekonomi
Jämfört med budget har vi ett litet överskott på cirka 100 000 kr t.o.m. februari med det säger inte så mycket i början av året. Men förutom pengarna som är reserverade i vår årsbudget har vi fortfarande c:a 3 mkr kvar av våra gamla ”besparingar” från lägenhetsförsäljningar. Våra utgifter för fönsterbytet blev 7,35 mkr i vilket ingår 500 000 kr för projektledning till Riksbyggen.  Reliningen har kostat prel. 3,1 mkr + projektledning från PLG c:a 150 000 kr (siffran inte säker)

Utemiljö
Under året avsätter vi 300 000 kr för det fortsatta arbetet för vår utemiljö vilket inkluderar uppgradering av belysningen.

Värmekamera
Vi har tidigare uppmanat de som har problem med drag efter fönsterbytet att kontakta Jimmie Husing för att genomföra undersökning med värmekamera, men det varma vädret gör att vi måste skjuta upp den kontrollen till i höst eller nästa vinter då vi får tydligt kallare väder. 

Inglasning av balkonger
I nuläget är det sju lägenheter som tecknat avtal. Sista dag för rabatterat (35 500 kr) avtal är den 31 mars. Normalkostnaden är 39 500 kr samt alltid 1000 kr för bygglovet.

Byte av stamventiler i källare
Byte har redan skett på Storgatan 15 och kommer i år att fortsätta på Storgatan 11-13. Nästa år sker byte i resterande hus. Totalt kommer det att kosta oss  4-500 000 kr som det ser ut i dagsläget.

Småbarnsgunga
En småbarnsgunga kommer att köpas in och monteras så snart det går.

Energideklaration 
Energiretur har genomfört en ny energideklaration vilket ska göras vart tionde år. Sammanfattande resultat kommer att sättas upp i entrén till alla hus.

Parkeringsbevis
Stundtals behöver vi trycka upp ganska många nya gästparkeringsbevis. För att få bättre ordning har styrelsen beslutat att det kostar 200 kr för ett nytt bevis samt att man obligatoriskt lämnar över bevisen till föreningen när man säljer lägenheten.

Prioriteringsgruppen
Gruppen har haft sitt första möte. Vi var sju som deltog inklusive två från styrelsen. Vi diskuterade bland annat laddstationer för elbilar och målning av trapphus. Solpaneler kom upp och vi efterlyser någon som kanske redan har kunskap och intresse av detta och vill medverka till att utveckla frågan. Minnesanteckningar kommer att läggas ut på hemsidan och på Boappa. Gruppen har sitt nästa möte den 31/3 kl. 18. Det finns utrymme för fler intresserade att delta.

Nya medlemmar
Markus Lindholm på Storgatan 13 A har sålt sin lägenhet till Martin Pohjanen med tillträde den 15 april. Anna och Anders Mitterer har sålt sin lägenhet på Storgatan 15B till Jan Rudzki. Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen.

Hyresförhandlingar
Förhandlingarna för våra fem lägenheter med hyresgästföreningen är avslutade.  Det blir en höjning med 1,75% från första april.

Styrelsemöten 
Måndag den 20 april och måndag den 18 maj.

För styrelsen 

Leif Persson Ordförande Brf Risten

Månadsbrev februari 2020 Brf Risten

23 februari, 2020

Ekonomi

Ekonomin är som vanligt under kontroll. För närvarande har vi 4,6 mkr tillgängliga för investeringar och underhåll.

Relining

Nu har besiktning och efterbesiktning utförts. Några detaljer återstår, men arbetet är godkänt och vi i styrelsen känner oss nöjda med de kontakter vi haft och det arbete som Swoosh utfört.

Fönsterbytet

Här är allt däremot inte klart. Tio lägenheter har anmält att det drar kraftigt i något rum. Där kommer värmefotografering att ske vid lämplig väderlek, d.v.s. då det är tillräckligt kallt.

Inglasning

Inglasning av balkonger kommer att påbörjas inom kort. Kostnaden för bygglov är för varje lägenhet där man glasar in 1000 kronor. Närmare information kommer i samband med byggstart.

Ventilationsfilter

Alla har fått ventilationsfilter i sin brevlåda. Kontrollera att antal och storlek stämmer med era ventiler. Om det inte stämmer anmäl det till pelle.farnstrom@risten.se

Boka.se

Avtalet med Boka har ändrats genom att man nu aviserar en avgift på 5000 kr per år. Styrelsen har beslutat att vi övergår till att boka lokaler via Boappa. Detaljerad information kommer då bytet genomförs den 1/3.

Parkering

Under hösten och fram till nu har ni troligen noterat att Securitas inte vaktat över parkeringarna. Orsaken har varit all bygg- och underhållsverksamhet som skett. Nu sätter Securitas igång med kontrollerna igen.

Överblivna cyklar

Returbutiken kommer nu att hämta de cyklar som blev kvar efter städdagen förra våren.

Prioriteringsgrupp

Sex personer har anmält intresse att delta. Information till de som anmält intresse kommer inom kort. Ytterligare intresserade är välkomna.

Kommande styrelsemöte

Ändrat till den 19/3 kl. 18.30

För styrelsen

Leif Persson Ordförande Brf Risten

Månadsbrev januari 2020 Brf Risten

2 februari, 2020

Relining

Slutbesiktning är genomförd. Det finns en del mindre anmärkningar som ska åtgärdas med kontroll om en månad. Hittills har det kostat drygt 4 mkr, vilket är mer än anbudet (2,8 mkr +moms), men förklaras till största delen av tilläggsarbeten. Styrelsens bedömning är att arbetet gått bra.

Fönsterbytet

Frågor om fönsterbytet är fortfarande aktuella. Totalt har det kostat oss 4,7 mkr (moms?). Flera har rapporterat om drag från framför allt balkongdörrar. När det börjar bli stadigt kring -10 grader och det då drar tydligt planerar vi att genomföra värmefotografering för att kontrollera isoleringen. Om ni upplever tydligt drag, meddela Jimmie Husing.  jimmie.husing@naidenbygg.se

Ekonomi

För 2019 verkar det bli cirka -2,5 mkr mot budget beroende på att vi inte i budgeten lade in hela kostnaden för fönsterbytet utan tar de pengarna från våra sparade medel, där det fortfarande återstår 4,7 mkr.

Prioriteringsgrupp

Nu börjar det bli dags att sätta igång arbetet med prioriteringar i en eller flera grupper som nämndes i föregående månadsbrev.

Exempel på områden som förts fram i behov av förbättringar är:

-Trappuppgångar

-Golv i tvättstugor och samlingslokal

-Lägenhetsdörrar

-Elsystemet

-Fortsättning med utemiljön inklusive cykelförvaring

-Planering för elbilar

Vi önskar därför att de som är intresserade av att delta i projektet hör av sig till leif.persson@risten.se

Balkonginglasning

Bygglovet är helt klart om cirka 4v. Glasmästeriet står i startgroparna. Slutligt pris är inte helt klart. Det går fortfarande bra att anmäla om ni vill glasa in.

Lite statistik

Under 2019 var bastun bokad vid 88 tillfällen, gästrummet 98 övernattningar och föreningslokalen 38 gånger.

I soprummet har vi källsorterat glas 2,4 ton, kartong 3 ton, Tidningar 2,6 ton, plast 2,2 ton, batterier och lampor 96 kg och metall 95 kg. För närvarande har vi inte tillgång till vikten för matavfall och det övriga, som vi kastar i de stora gröna behållarna.

Motioner

Motioner till årsstämman, som vi planerar till andra halvan av maj, ska vara inlämnade till styrelsen senast den 20 mars.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder 20 februari och 26 mars. 

För Brf Risten

Leif Persson Ordf

Månadsbrev december 2019 Brf Risten

17 december, 2019

Relining
Arbetet har flutit på bra och gått enligt plan frånsett sönderrostad ledning i källaren på Storgatan 13. Det har orsakad försening och ökade kostnader. Samtidigt har vi haft tur att det upptäckts innan någon skada hunnit ske under husen.

Gästrum
Vid en del tillfällen har rummet varit bristfälligt städat och styrelsen vill därför påminna om att ansvarig för städningen är den medlem som hyr rummet. Om städningen är bristfällig måste ny städning göras och godkännas. Dessutom debiteras ett dygns extra hyra på 200 kr.
För att underlätta har styrelsen beställt storstädning av gästrum och bastu fyra gånger per år från ett städföretag.

Anmälan om renovering
Vi vill påminna om att ni som planerar renovering av lägenheten meddelar det till styrelsen innan arbetet påbörjas. Anledningen är bland annat att andra arbeten kan pågå samtidigt i huset och därför behöver samordnas. Det kan också röra sig om ingrepp i bärande väggar eller asbestsanering.

Störande ljud
Vi har fått påpekande om att tvätt och tork i lägenheterna ibland körs tidigt på morgonen och sent på kvällen och vill då påminna om att störande ljud ska undvikas mellan kl. 22 och 07.

Bilkörning
Det är dags att påminna om bilkörning inne på området. Som ni vet är det undantag för bilar från Swoosh så länge de har uppdrag hos oss. Men även vi andra ska ha skäl för att köra in till exempel för av- och pålastning eller rörelsesvårigheter. Då ni kör är det dessutom viktigt att ni kör sakta och med försiktighet. Barn kan dyka upp från en ingång när som helst!

Överlåtelser
Magnus och Tora Eriksson har sålt sin enrumslägenhet till Mikael och Paulina Nyman som hälsas välkomna till föreningen.

Ekonomi
Vi ligger för närvarande minus en dryg miljon kr mot budget beroende på svårigheter att planera utbetalningar för fönsterbytet och reliningen. Dessutom var vi medvetna om osäkerheten men har hela tiden haft vårt ”sparkapital” på c:a 7 mkr som säkerhet.

I vår budget för 2020 beräknar vi drygt 2 mkr för underhåll, vilket ju är lägre än 2019 och 2018, men högre är ”normalåren” då vi inte genomfört några stora projekt. Vi föreslår ingen avgiftshöjning för 2020 och inte heller utökad avbetalning av lån. Vi har precis omsatt ett av våra lån på 10 mkr mot en ränta på 0,91%.

Demokratiseringsprojekt
Även om vår ekonomi är i god balans och våra lån på en relativt låg nivå kommer vi att behöva arbeta med prioriteringar framöver eftersom vi ser ett antal områden som kräver underhåll och uppgradering.
Exempel på områden som förts fram i behov av förbättringar är:
-Trappuppgångar
-Golv i tvättstugor och samlingslokal
-Lägenhetsdörrar
-Elsystemet
-Fortsättning med utemiljön inklusive cykelförvaring
Styrelsen önskar att vi kan bilda en eller två grupper som under våren, fram till årsstämman, diskuterar igenom de önskemål/behov som finns. Efter genomgång med utgångspunkt från behov och ungefärliga kostnader läggs förslagen i tre eller fyra prioriteringsgrupper. Styrelsen kommer att definiera ramarna för grupperna. Vi önskar därför att de som är intresserade av att delta i projektet hör av sig till leif.persson@risten.se

Kommande styrelsemöten
23 januari och 20 februari

Styrelsen vill tacka er alla för det ni bidragit med under året samt önska GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
För styrelsen
Leif Persson Ordförande Brf. Risten