Månadsbrev

Månadsbrev februari 2021

21 februari, 2021

Enkäten
Vi har fått svar från 50 lägenheter eller drygt 60% av 84 möjliga. 75% sätter byte av lägenhetsdörrar
och låssystem som första prioritet att genomföras inom 1-2 år. I andra hand prioriteras målning av
trapphus utförd i tre omgångar. 75% tycker att renovering av elsystemet bör ske inom 2-5 år. Cirka
hälften vet inte eller har inga planer på att skaffa elbil inom 6 år och ges lägst prioritet.

Styrelsen förordar att vi under 2021 genomför byte av lägenhetsdörrar och låssystem och påbörjar
målning av trapphus 2022. Detaljplanering av uppgradering av elsystemet påbörjas i år för att kunna
genomföras 2022 – 2023. Vi har engagerat Projektledargruppen för planeringsarbetet. Planering av
laddstationer för elbilar sker parallellt, men genomförs senare.

Tvättstugor och vävstugan
Tvättstugorna på Storgatan 11 och Östra Prinsgatan 28 har nu fått lättstädade golv och nymålade
väggar vilket förhoppningsvis underlättar tvättjobbet. Observera att golven initialt kan vara lite
halkiga innan ytan nötts ner en del.
Renoveringen av vävstugan är genomförd förutom lite målning.

Ekonomi
För närvarande har vi 6,8 mkr i kassa och bank. För detta år har vi förutom driftskostnaden planerat
300 000 kr till utemiljön, ventilbyten i källare för 200 000 kr och som det ser ut nu 1,5 mkr till dörr-
och låsbyten. Då finns det i år också utrymme för en del mindre underhåll eller investeringar. Då vi
sedan börjar genomföra renoveringen av elsystemet 2022-2023 borde vi klara det utan extra lån.

Avtal om service och underhåll
Avtalet om service av olika slag med Riksbyggen löper ut nästa år men måste sägas upp redan i år så
att vi kan se över vår beställning och även testa andra företag. Styrelsen efterlyser hjälp med det
arbetet. Intresserade kan höra av sig till Leif Persson.


Styrelsemöten
Tisdag 16/3 samt tisdag 20/4


För Brf Risten
Leif Persson ordförande

Månadsbrev januari 2021 Brf Risten

26 januari, 2021

Snön
Det är sällan vi upplevt så mycket snö redan nu i januari. Det finns fortfarande ytor där vi
kan bygga snöupplag, men risken finns att man senare måste frakta bort en del. Styrelsen
vill uppmana alla att rensa bort snön från fönsterbleck och utskjutande delar av balkonger
så att det inte rasar ner över någon som råkar gå förbi. Garagetaket har klarat sig bra hittills.
Hustaken brukar vi inte behöva skotta mer än att se till att utsläppen för frånluft är fria.
Det är också viktigt att ställa in cyklar som inte används, men om de inte står inne se då till
att de inte är i vägen för snöröjningen. En annan snöfråga handlar om snöskyfflarna. De har
en tendens att försvinna från sin plats. Se därför till att ställa tillbaka skyffeln där du tog
den!
Rökning
Undvik att lämna fimpar på marken eftersom de kan vara till skada både för barn och djur.
Ekonomi
Ekonomin är i balans. Förutom det som är i budget för drift och planerat underhåll har vi
fortfarande c:a 5 mkr i ”kassan”.
Tvättstugor
Förbättringsarbetet i två av våra tvättstugor pågår nu för fullt. Allt beräknas vara klart innan
mitten på februari.
Elbilar och prioriteringar
Styrelsen arbetar just nu med en enkät där vi vill veta om ni som medlemmar planerar ev.
inköp av elbilar under de närmaste åren samt hur ni ser på våra förslag till
investeringsområden.
I novembers månadsbrev fanns exempel på investeringar som ligger framför oss och där vi
inte ännu har beslut:

  • Laddningsutrustning för elbilar c:a 3-4000 kr/plats
  • Renovering av elsystem c:a 4 mkr
  • Byte av lägenhetsdörrar c:a 1 mkr
  • Nytt låssystem c:a 0,4 mkr
  • Målning av alla trapphus c:a 0,6 mkr

Styrelsemöten
Tisdag 16/2 och tisdag 16/3


För styrelsen
Leif Persson ordf. Brf Risten

Månadsbrev december 2020 Brf Risten

20 december, 2020

Drag och värmekamera

20 medlemmar hade anmält att de upplevde drag. Tillsammans med Energiretur valde vi ut fem lägenheter där mätning med värmekamera genomfördes. Inget anmärkningsvärt kunde ses beträffande isolering kring fönstren. På något ställe syntes dålig isolering kring golvlisten mot balkongen, som inte verkade ha med fönsterbytet att göra. 

Förklaringar till att det ”drar” kan vara att möbler står för nära elementen eller att tunga gardiner hänger framför och påverkar termostatens funktion. Dessutom noterade man att flera termostater inte verkade fungera på rätt sätt. En åtgärd, efter att man kontrollerat möbler och gardiner, är att man testar, där det känns kallt eller drar, genom att vrida termostaten flera gånger mellan ytterlägena. Ger det ingen effekt kan det vara dags att byta termostat.  Det finns en beskrivning hur man gör med elementen i Boappa under Hem/dokument/kallt i lägenheten.

Om ni inte får någon effekt alls och det är tydligt kallt kan ni göra anälan till Riksbyggen för vidare handläggning. Men testa själv först eftersom vi vill minimera besök i lägenheterna under rådande pandemi. Anmälan gör ni på  tel 0771-860860 eller via Riksbyggens hemsida https://mitt.riksbyggen.se.

Tvättstugor

Styrelsen har beslutat att inköpa ett golvsystem från Acrylicon som ger mycket hårda och lättstädade ytor. Samtidigt byter vi golvbrunnar, gör kompletterande relining samt målar väggarna. Innan dess ska alla maskiner tas loss och förhöjda betongdelar bilas bort. Allt arbetet innebär att de två tvättstugorna på Storgatan 11 och ÖP 28 behöver vara stängda under 3-4 veckor. Under tiden hänvisas berörda till tvättstugorna på Storgatan 15 och ÖP30. Vi meddelar i god tid när det är dags.

Laddning av hybridbilar och elbilar

Styrelsen undersöker nu ”laddmarknaden” där det finns många aktörer. Vi ska göra en behovsanalys genom en enkät vi kommer att skicka ut under vintern. Några av de frågor vi också måste ställa oss är om vi ska installera på några eller alla motorvärmarplatser och om garagen ska inkluderas. 

Ekonomi

Mot budget ligger vi som vanligt lite minus på cirka 200 000 kr. Men vår kassa har förstärkts med c:a 1,6 mkr genom försäljning av en av våra lägenheter. Det innebär att vi i vår reserv har cirka 5 mkr igen förutom c:a 1,5 mkr reserverade för löpande utgifter.

Övrigt

All vår fastighetsdokumentation är nu digitaliserad med hjälp av Energiretur, vilket avsevärt kommer att underlätta vår planering.

Vi har tidigare noterat en del sprickor i några av fasaderna och planerat för åtgärd till sommaren. Nu noteras också att en del tegelstenar sprängts sönder av vatten och is. Även det åtgärdas till sommaren.

Några intresserade medlemmar har, som vi berättat om tidigare, nu skaffat en del maskiner samt målat gymlokalen på Storgatan 11, som efter elinstallation kommer att kunna tas i bruk.

Det finns fortfarande en del ventiler i våra källare som behöver bytas. I samband med det kan vattnet behöva stängas under en kortare tid, vilket kommer att meddelas aktuella lägenheter innan bytet.

Styrelsemöte

Tisdag den 19 januari

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till vår verksamhet under året samt önska alla

en God Jul och ett Gott Nytt År! 

För styrelsen

Leif Persson, ordf Brf Risten

Månadsbrev november 2020 Brf Risten

23 november, 2020

Ekonomi

Vår ekonomi är under kontroll. För närvarande ligger vi visserligen med ett underskott mot budget på ungefär samma nivå som tidigare, men med likvida medel på cirka 5 mkr. Där ingår ersättningen för den lägenhet vi sålde tidigare i höst för 1,7 mkr. De pengarna kan enligt regelverket inte räknas som intäkt i vår budget, men hamnar ju ändå i vår kassa.

Vi diskuterade också budget för 2021. Vi planerar att avsätta 3 mkr för underhåll och ”nyinvesteringar”. För att öka medlemsinflytandet kommer vi att inom kort skicka ut en enkel enkät via Boappa om hur prioriteringen kan ske. Områden det handlar om är

– Fortsättning av arbetet med utemiljö: 300 000 kr, styrelsebeslut

– Ventilbyte i källare; Fortsättning av påbörjat arbete: 0,4 mkr

– Renovering av elsystemet som beräknas kosta c:a 4 mkr

– Byte av lägenhetsdörrar till en beräknad kostnad av 1 mkr

– Nytt låssystem till lägenhetsdörrar cirka 0,4 mkr

– Målning av trapphus vilket beräknas kosta c:a 40 000 per trapphus eller 0,6 mkr för alla 13.

– Renovering av garagetak på samma sätt som vi renoverat övriga tak i föreningen. Kostnad?

Beträffande el-system behövs ytterligare utredning med bland annat genomgång av vad som redan gjorts i de lägenheter som renoverats. Styrelsen har anlitat Projektledargruppen för det uppdraget. Sannolikt kan el-renoveringen uppdelas i två etapper och målningen kan också genomföras under några års tid.

Drag och värmekamera

Hittills har 19 medlemmar meddelat att de upplever drag kring fönster och balkongdörrar. Styrelsen kommer att välja ut fem lägenheter för att se utfallet innan vi går vidare. Undersökningen sker som vi nämnt tidigare tillsammans med Energiretur och kommer att genomföras då skillnaden mellan inne- och utetemperatur är större än nuvarande.

Tvättstugor

Renovering av tvättstugorna på ÖP 28 och Storgatan 11 närmar sig och målet är att arbetet ska vara avklarat senast 15/2.

El-bilar

För närvarande har föreningen 3 bilvärmaruttag där hybridbilar kan laddas. Flera sådana uttag kommer att behövas inom en snar framtid, men dessutom kommer det att finnas behov av laddningsmöjlighet för el-bil. I dag finns flera olika system som kan installeras. Styrelsen efterlyser någon eller några i föreningen med kunskap och intresse för frågan. Uppgiften skulle då vara att bedöma kostnader och förutsättningar för de alternativ som i dag erbjuds från olika företag.  Några av de frågor som bör genomlysas är kostnad för installation och drift per enhet men också frågan om laddningstider och krav på ingående strömeffekt samt hur laddningstiden kan påverkas genom lastbalansering. Hör av er till Pelle Färnström eller Leif Persson.

Cyklar och grillar

Vi vill än en gång uppmana alla som inte använder. cykeln på vintern att förvara den i källaren och inte ute. De som inte används ligger eller står ofta på olämpliga ställen och försvårar snöröjningen. Grillarna gör det inte svårt att snöröja, men det ser ganska skräpigt ut med grillar ute i snön.

Nycklar

Ibland har det varit svårt att få tag i nycklar till uthyrningsrum, samlingslokal eller bastu. Se därför till att hämta nyckeln i god tid. Om ytterligare några dessutom vill ta på sig uppgiften som ”nyckelperson” skulle det också underlätta. Hör av er till Pelle Färnström.

Årsavgift

Årsavgiften höjdes senast 2014 och avgiften för parkeringsplatser 2016. Sedan dess har föreningens fasta kostnader för vatten, energi och sophämtning ökat. Med tanke på våra ökade driftskostnader och att vi valt att använda våra ”sparade” pengar till underhåll och kvalitetsförbättringar beslutade styrelsen att årsavgiften från och med 2021 skall höjas med 2%.

Styrelsemöten

15/12 samt 20/1

För styrelsen

Leif Persson ordf. Brf. Risten