Månadsbrev

Månadsbrev Brf Risten maj 2020

26 maj, 2020

Städdag och föreningsstämma
Den pågående pandemin med Corona medför även problem för vår förening. Vi kan inte hålla årsstämma på vanligt sätt i vår föreningslokal och det är inte ok att skjuta fram den. Vi har åtminstone ett par möjligheter att ändå genomföra stämman. Den ena är att hela stämman avgörs via poströstning. En annan möjlighet är att genomföra den utomhus med begränsat antal deltagare. Styrelsen har beslutat att förlägga stämman ute söndagen den 7 juni sedan vi avslutat städdagen, som börjar kl. 11. Stämman börjar kl. 15. För att begränsa antalet deltagare har vi beslutat att enbart en person från varje lägenhet får delta. Men som vanligt kan man rösta via ombud. Skillnaden den här gången är att en person (medlem) kan vara ombud för flera medlemmar. VI uppmanar stämmodeltagare att ta med sin egen stol. Vi kommer att skaffa högtalare så att alla kan höra fastän vi är ute och sitter med  ordentligt avstånd från varandra.

Ekonomi
Ekonomin är i balans trots ett underskott på drygt 500 000 kronor mot budget. Orsaken är slutbetalning för relining, som redovisades i föregående månadsbrev. Vi har räknat med att betala från våra bankmedel, där vi fortfarande har c:a 3 mkr. I dagsläget innebär det att vi måste noga överväga vad vi skall satsa på under resten av året men även nästa år. Då finns även osäkerhet beträffande räntorna. För varje procent som räntorna stiger ökar våra kostnader med 300 000 kronor per år om alla lånen höjs samtidigt. Det senast omsatta lånet som gäller tom 2022 är på 10 mkr till en ränta på 0,91%. Nästa lån på 8 mkr omsätts i juni på 5 år mot en preliminär ränta på 1,08%. Vi bedömer därför  att ränteläget för de närmsta åren ändå är gott för vår del om inte allt förändras under pågående kris. 

Luftföroreningar och ljudnivåer mot Storgatan
Ljudnivåerna längs Storgatan är bland de högsta i Umeå vilket bekräftades av de 400 000 kr vi fick i bullerbidrag för fönsterbytet. Dessutom är det klart höga nivåer av kväveoxid som orsakas av de c:a 8000 fordon, varav 300 tunga, som passerar varje dag. Från en grannförening har man inlett samtal med kommunen om åtgärder för att minska trafiken. Styrelsen har beslutat stödja initiativet.

Tvättstugor
Golven i våra fyra tvättstugor kommer att åtgärdas genom slipning och ny golvfärg. Man kommer att göra två åt gången. Ytterligare information kommer.

Priofrågorna
Vi har inte några konkreta underlag ännu, men flera är på gång som målning av trapphus, gym, laddstolpar för elbilar samt byte av dörrar och dörrlås.  Innan årets slut ska vi också ta fram ett underlag för uppgradering av vårt elsystem. Förbättringen av vår utemiljö löper på som planerat. 

Kommande möten
Den nuvarande styrelsen har möte innan årsstämman den 7 juni och den tillträdande styrelsen efter stämman.

För styrelsen

Leif Persson ordf Brf Risten

Månadsbrev april 2020 Brf. Risten

29 april, 2020

Coronatider
Pandemin har medfört förändringar för oss alla, lite mer för oss som är över 70 eller tillhör speciella riskgrupper. Flera i föreningen har erbjudit sig att hjälpa till med inköp och andra ärenden för de som bör hålla sig med få kontakter. Styrelsen har haft sitt första distansmöte, vilket fungerade bra. Några har berättat att de framgångsrikt testat distansmiddag med sina vänner. 

Ekonomi
Föreningens ekonomi är i balans. I den preliminära årsredovisningen kommer vi däremot att ha ett budgettekniskt underskott på 6 mkr eftersom vi långsiktigt inte i budgeten tagit höjd för fönsterbytet och reliningen. Men som vi sagt tidigare innebär det inte att föreningen har dålig ekonomi och därför behöver vi inte höja årsavgiften eller ta nya lån. 

Prioriteringar
Gruppen tittar för närvarande på målning i trappuppgångar, laddstolpar, fortsättning på utemiljön samt dörrar och låssystem. I dagarna har en fråga om gym kommit upp. Där vill styrelsen gärna att någon eller några tar på sig ett uppdrag att närmare undersöka den idén. Hör av er till Pelle Färnström eller Leif Persson.

Cyklar
Det är ganska fullt i ”cykelboden” vid sophuset. En del av cyklarna verkar inte användas. Om du har en cykel som ej används vill vi att du ställer ner den i källarförrådet. Cykelställen som togs in i höstas kommer på plats vilken dag som helst.

Grus
En första sopning har gjorts under senaste veckan. De flesta hade också sopat undan från sina bilplatser. De som inte gjort det har ytterligare en chans innan slutsopning sker. Alltså sopa undan gruset från bilplatsen och samla det på en plats så att sopmaskinen kan komma åt.

Gemensam arbetsdag och eventuell årsstämma.
Vi kan inte genomföra dagen riktigt på samma sätt som tidigare men arbetet behöver göras. Vi serverar i år inget fika och inga hamburgare. Men preliminärt vill vi att ni bokar in söndagen den 7 juni för det arbetet. Vi har även diskuterat men ännu inte bestämt att lägga årsstämman utomhus samma dag som städdagen. Blir det så skulle man kunna ta med egen stol, fika och sitta på lämpligt avstånd från varandra. 

Styrelsemöte
Den 18/5 då vi bland annat bestämmer om årsstämman.

För styrelsen
Leif Persson Ordf

Månadsbrev mars 2020 Brf Risten

22 mars, 2020

Årsstämman 2020
Under rådande omständigheter med Coronavirus har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman fram tills att infektionsläget är under kontroll.  Normalt ska årsstämman för oss ske innan utgången av juni månad men det blir troligen senare än så. Vi kommer att lägga ut årsredovisningen på hemsidan och Boappa så snart den är klar.

Ekonomi
Jämfört med budget har vi ett litet överskott på cirka 100 000 kr t.o.m. februari med det säger inte så mycket i början av året. Men förutom pengarna som är reserverade i vår årsbudget har vi fortfarande c:a 3 mkr kvar av våra gamla ”besparingar” från lägenhetsförsäljningar. Våra utgifter för fönsterbytet blev 7,35 mkr i vilket ingår 500 000 kr för projektledning till Riksbyggen.  Reliningen har kostat prel. 3,1 mkr + projektledning från PLG c:a 150 000 kr (siffran inte säker)

Utemiljö
Under året avsätter vi 300 000 kr för det fortsatta arbetet för vår utemiljö vilket inkluderar uppgradering av belysningen.

Värmekamera
Vi har tidigare uppmanat de som har problem med drag efter fönsterbytet att kontakta Jimmie Husing för att genomföra undersökning med värmekamera, men det varma vädret gör att vi måste skjuta upp den kontrollen till i höst eller nästa vinter då vi får tydligt kallare väder. 

Inglasning av balkonger
I nuläget är det sju lägenheter som tecknat avtal. Sista dag för rabatterat (35 500 kr) avtal är den 31 mars. Normalkostnaden är 39 500 kr samt alltid 1000 kr för bygglovet.

Byte av stamventiler i källare
Byte har redan skett på Storgatan 15 och kommer i år att fortsätta på Storgatan 11-13. Nästa år sker byte i resterande hus. Totalt kommer det att kosta oss  4-500 000 kr som det ser ut i dagsläget.

Småbarnsgunga
En småbarnsgunga kommer att köpas in och monteras så snart det går.

Energideklaration 
Energiretur har genomfört en ny energideklaration vilket ska göras vart tionde år. Sammanfattande resultat kommer att sättas upp i entrén till alla hus.

Parkeringsbevis
Stundtals behöver vi trycka upp ganska många nya gästparkeringsbevis. För att få bättre ordning har styrelsen beslutat att det kostar 200 kr för ett nytt bevis samt att man obligatoriskt lämnar över bevisen till föreningen när man säljer lägenheten.

Prioriteringsgruppen
Gruppen har haft sitt första möte. Vi var sju som deltog inklusive två från styrelsen. Vi diskuterade bland annat laddstationer för elbilar och målning av trapphus. Solpaneler kom upp och vi efterlyser någon som kanske redan har kunskap och intresse av detta och vill medverka till att utveckla frågan. Minnesanteckningar kommer att läggas ut på hemsidan och på Boappa. Gruppen har sitt nästa möte den 31/3 kl. 18. Det finns utrymme för fler intresserade att delta.

Hyresförhandlingar
Förhandlingarna för våra fem lägenheter med hyresgästföreningen är avslutade.  Det blir en höjning med 1,75% från första april.

Styrelsemöten 
Måndag den 20 april och måndag den 18 maj.

För styrelsen 

Leif Persson Ordförande Brf Risten

Månadsbrev februari 2020 Brf Risten

23 februari, 2020

Ekonomi

Ekonomin är som vanligt under kontroll. För närvarande har vi 4,6 mkr tillgängliga för investeringar och underhåll.

Relining

Nu har besiktning och efterbesiktning utförts. Några detaljer återstår, men arbetet är godkänt och vi i styrelsen känner oss nöjda med de kontakter vi haft och det arbete som Swoosh utfört.

Fönsterbytet

Här är allt däremot inte klart. Tio lägenheter har anmält att det drar kraftigt i något rum. Där kommer värmefotografering att ske vid lämplig väderlek, d.v.s. då det är tillräckligt kallt.

Inglasning

Inglasning av balkonger kommer att påbörjas inom kort. Kostnaden för bygglov är för varje lägenhet där man glasar in 1000 kronor. Närmare information kommer i samband med byggstart.

Ventilationsfilter

Alla har fått ventilationsfilter i sin brevlåda. Kontrollera att antal och storlek stämmer med era ventiler. Om det inte stämmer anmäl det till pelle.farnstrom@risten.se

Boka.se

Avtalet med Boka har ändrats genom att man nu aviserar en avgift på 5000 kr per år. Styrelsen har beslutat att vi övergår till att boka lokaler via Boappa. Detaljerad information kommer då bytet genomförs den 1/3.

Parkering

Under hösten och fram till nu har ni troligen noterat att Securitas inte vaktat över parkeringarna. Orsaken har varit all bygg- och underhållsverksamhet som skett. Nu sätter Securitas igång med kontrollerna igen.

Överblivna cyklar

Returbutiken kommer nu att hämta de cyklar som blev kvar efter städdagen förra våren.

Prioriteringsgrupp

Sex personer har anmält intresse att delta. Information till de som anmält intresse kommer inom kort. Ytterligare intresserade är välkomna.

Kommande styrelsemöte

Ändrat till den 19/3 kl. 18.30

För styrelsen

Leif Persson Ordförande Brf Risten