Månadsbrev Brf Risten maj 2020

26 maj, 2020 av Mats Gustafsson

Städdag och föreningsstämma
Den pågående pandemin med Corona medför även problem för vår förening. Vi kan inte hålla årsstämma på vanligt sätt i vår föreningslokal och det är inte ok att skjuta fram den. Vi har åtminstone ett par möjligheter att ändå genomföra stämman. Den ena är att hela stämman avgörs via poströstning. En annan möjlighet är att genomföra den utomhus med begränsat antal deltagare. Styrelsen har beslutat att förlägga stämman ute söndagen den 7 juni sedan vi avslutat städdagen, som börjar kl. 11. Stämman börjar kl. 15. För att begränsa antalet deltagare har vi beslutat att enbart en person från varje lägenhet får delta. Men som vanligt kan man rösta via ombud. Skillnaden den här gången är att en person (medlem) kan vara ombud för flera medlemmar. VI uppmanar stämmodeltagare att ta med sin egen stol. Vi kommer att skaffa högtalare så att alla kan höra fastän vi är ute och sitter med  ordentligt avstånd från varandra.

Ekonomi
Ekonomin är i balans trots ett underskott på drygt 500 000 kronor mot budget. Orsaken är slutbetalning för relining, som redovisades i föregående månadsbrev. Vi har räknat med att betala från våra bankmedel, där vi fortfarande har c:a 3 mkr. I dagsläget innebär det att vi måste noga överväga vad vi skall satsa på under resten av året men även nästa år. Då finns även osäkerhet beträffande räntorna. För varje procent som räntorna stiger ökar våra kostnader med 300 000 kronor per år om alla lånen höjs samtidigt. Det senast omsatta lånet som gäller tom 2022 är på 10 mkr till en ränta på 0,91%. Nästa lån på 8 mkr omsätts i juni på 5 år mot en preliminär ränta på 1,08%. Vi bedömer därför  att ränteläget för de närmsta åren ändå är gott för vår del om inte allt förändras under pågående kris. 

Luftföroreningar och ljudnivåer mot Storgatan
Ljudnivåerna längs Storgatan är bland de högsta i Umeå vilket bekräftades av de 400 000 kr vi fick i bullerbidrag för fönsterbytet. Dessutom är det klart höga nivåer av kväveoxid som orsakas av de c:a 8000 fordon, varav 300 tunga, som passerar varje dag. Från en grannförening har man inlett samtal med kommunen om åtgärder för att minska trafiken. Styrelsen har beslutat stödja initiativet.

Tvättstugor
Golven i våra fyra tvättstugor kommer att åtgärdas genom slipning och ny golvfärg. Man kommer att göra två åt gången. Ytterligare information kommer.

Priofrågorna
Vi har inte några konkreta underlag ännu, men flera är på gång som målning av trapphus, gym, laddstolpar för elbilar samt byte av dörrar och dörrlås.  Innan årets slut ska vi också ta fram ett underlag för uppgradering av vårt elsystem. Förbättringen av vår utemiljö löper på som planerat. 

Kommande möten
Den nuvarande styrelsen har möte innan årsstämman den 7 juni och den tillträdande styrelsen efter stämman.

För styrelsen

Leif Persson ordf Brf Risten