Trivsel och gemenskap

Ordningsregler för trivsel och gemenskap

För att alla skall kunna trivas är det viktigt att inte störa omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Observera att i flerfamiljshus är det ofta lyhört och att vid upprepade tillfällen störa sina grannar är naturligtvis inte tillåtet. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som exempelvis i trappa, tvättstuga och andra gemensamma lokaler.

Några exempel på vad lagen menar:

– Man får inte spela så högt på musikanläggning att grannar störs.

– Tänk på att inte använda högljudda instrument t.ex trumset så att grannar störs.

– Grannar får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten.

– Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

– Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22.00 på kvällen till kl 06:00 på morgonen.

– Tvätt- och diskmaskiner skall inte köras under denna tid.

– Tänk också på att en del grannar har nattarbete och därför behöver sova på dagen.

Brister i hänsynstagande kan naturligtvis uppstå, men löses enklast genom att man pratar med varandra. Upprepade störningar skall dokumenteras med händelse, tidpunkt, eventuell åtgärd o. dyl. och om störningarna fortgår kontakta Riksbyggen.

Vid hot kontakta alltid polisen.

Styrelsen hävdar att sunt förnuft måste råda.

För dig som ska renovera, har hemmabio inkl ljudanläggning, fest mm

Det är inte acceptabelt att renovera på sätt som stör grannarna tidigt på morgonen och till sent på kvällarna. Är man nyinflyttad och planerar att total renovera lägenheten är det lämpligt att informera dina grannar med lapp i trapphus alt i respektive brevlåda. Tänk på att vara så effektiv som möjligt.

Kom också ihåg! Vill du renovera så måste ni först lämna in en ritning till styrelsen och få renoveringsplanerna godkända.

Många har idag hemmabio med en ljudanläggning. Vidbrationer och bas kan upplevas som störande av dina grannar. Placera därför din anläggning på en plats i lägenheten så att den så lite som möjligt kan upplevas som störande, ev. komplettera med isolerande matta, tyg etc.

Självklart så ska man kunna ha bjudningar och fest i sin lägenhet. Återupprepade fest tillfällen, exempelvis både fredag och lördag men hög ljudnivå kan upplevas som störande. Ljudnivån blir ofta högre än normalt, informera gärna dina grannar i förväg och har du gäster som ev. röker så se till att de har en askkopp att fimpa i istället för att kasta ut från exempelvis balkong eller på gården. Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig även för vad dina gäster gör.

Utdrag ur 9 § bostadsrättslagen

9§ När bostadsrättsinnehavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättsinnehavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

För vem gäller ordningsreglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste den först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning. 

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.