Månadsbrev november 2019 Brf Risten

28 november, 2019 av Mats Gustafsson

Inför vintern

Vi vill påminna om att ni som inte cyklar på vintern tar in era cyklar till förvaring i källarutrymmen för att underlätta för plogning och snöförvaring. 

Utemiljön

Vi har fått en offert med förslag på ljus-installationer på gården. Tyvärr kom dels offerten in väldigt sent och vi har även andra ekonomiska åtaganden som vi behöver ta hänsyn till. Vi tar med detta till budgetmötet den 12 december.

Relining

Arbetet med relining fortsätter som planerat. Aktuell information finns i trappuppgångar och på Boappa. Arbetena i källarna är något försenade, och Swoosh har kommit överens med styrelsen om en något förändrad tidsplan då vår högsta prioritet är att lägenheterna ska beröras så lite som möjligt. 

På Storgatan 13 kommer arbetet i källaren att dra ut på tiden då samlingsröret är i väldigt dåligt skick och behöver bilas fram. 

I samband med reliningen så har golvet på ÖP 28 fått ytterligare skador som måste repareras. Styrelsen undersöker möjligheten att reparera samtliga tvättstugegolv i föreningen eftersom de alla är i varierande dåligt skick. Vi återkommer kring detta.

Gästrummet

Vårt gästrum är fortsatt uppskattat, men vi har fått klagomål på att städningen inte sköts. Regeln för gästrummet är tydlig : Städning av lokalen ska ske enligt sunt förnuft så att nästa gäst känner sig välkommen. Vid bristfällig städning debiteras hyrestagaren en dygnshyra i avgift. Frågor runt detta tas med styrelsen.

Ekonomi

Ekonomin är i balans, vi är dock på minus 132 kkr beroende på en del oförutsedda utgifter. Positivt är dock att vi ligger 220 kkr bättre än budget när det gäller värmekostnader vilket troligen beror på det slutförda fönsterbytet.

Husvärd

Eftersom den tidigare husvärden på Hedlundavägen 2 har flyttat så söker vi en ny husvärd. Kontakta styrelsen om du känner någon som kan ta på sig detta hedersuppdrag!

Styrelsemöten: 12/12

För Styrelsen, Mats Gustafsson v ordf Brf Risten

Månadsbrev oktober 2019 Brf Risten

22 oktober, 2019 av Mats Gustafsson

Inför vintern

Vi kan konstatera att de två ”cykelhusen” tillsammans med nya rabatter och gräsmattor i mittområdet i hög grad förbättrat vår utemiljö. Innan vi nästa år fortsätter med förbättringsarbetet kommer vi att ge möjlighet för alla att komma med konkreta synpunkter.

Vi vill också påminna om att ni som inte cyklar på vintern tar in era cyklar till förvaring i källarutrymmena för att underlätta för plogning och snöförvaring. Beträffande snöhögarna som uppstår har några undrat varför inte snön körs bort. Anledningen är att kostnaden för snötransport är mycket hög. 

Relining

Arbetet med relining fortsätter som planerat. Aktuell information finns i trappuppgångar och på Boappa. Swoosh hälsar att de mött nöjda och förstående boende. Förutom de toaletter och duschar som informerats om kommer vår bastu på Storgatan 15 att vara öppen för toabesök och dusch då den inte är bokad. Lås dörren inifrån. Bokning av bastun kan ske som vanligt. 

Fönster

Slutbesiktning har nu genomförts och godkänts. Fortfarande kan nog en del fel dyka upp men hanteringen får då ske via styrelsen. Vi vet redan nu att en del upplever drag från ventilerna. Då bör man kolla att elementet är varmt, eftersom uteluften ska passera bakom elementet innan den kommer ut i rummet. Vi kommer senare att återkomma omkring ventilation och upplevt drag.

Vid slutförhandlingen med FSN reducerade man sista fakturan med 61 000 kr, vilket kan tyckas lite, men vi kom inte längre. Alternativet hade varit att föra frågan till domstol, vilket vi bedömde skulle ha varit alltför riskfyllt.

Gästrummet

Vårt gästrum verkar uppskattas men det har inte varit tydligt att uthyrningstiden är max en vecka. Vid frågor kontaktar ni styrelsen.

Halka

Vi har noterat att det ansamlas vatten och fukt speciellt utanför Storgatan 11. Det beror sannolikt på ojämnheter i asfalten samt att det inte lutar ordentligt mot brunnen. Vår vaktmästare är uppmärksam på problemet och kommer att se till att det grusas ordentligt. Dessutom ställer vi ut en extra sandlåda så att ni som bor där själva lättare ska kunna grusa vid behov. Till våren undersöker vi vad som kan göras i grunden för att undvika problemet.

Ekonomi: Ekonomin är i balans och i förhållande till budget just nu +800 000 kr.

Styrelsemöten: 14/11 samt 12/12

För Styrelsen, Leif Persson Ordf Brf Risten

Månadsbrev september 2019 Brf Risten

29 september, 2019 av Mats Gustafsson

Fönsterbyten
Förhoppningsvis ser vi nu ett avslut på våra fönsterbyten. De fönster som var felaktiga på Storgatan 15 är nu ersatta. En del målningsarbeten är också genomförda. Nu återstår ”bara” ekonomidiskussionen med FSN.

Relining
Swoosh har nu kommit igång med arbetet. Huvudstammarna och lägenheterna på Hedlundavägen har nu ny beläggning på insidan. Badrummen och toaletterna har varit avstängda i fyra dagar och används nu igen. På Storgatan 11 pågår arbetet med källarstammarna. Där är avloppen omkopplade till rör upphängda i kulverten, vilket gör att toaletterna kan användas som vanligt.

Inglasning av balkonger
Det är nu klart att vi kan söka ett gemensamt bygglov för alla balkonginglasningar som är aktuella. Exakt kostnad för inglasningen är inte klar men blir omkring 30 000 kr.

Cykelförvaring
Vid sophuset samt mellan Storgatan 11 och 13 har föreningen färdigställt skyddad plats med tak för cyklar.

Fönsterfilter
I bruksanvisningen för filtren rekommenderas att man byter vartannat år. Filtren kan rengöras genom dammsugning. Föreningen kommer att köpa in filter som sedan delas ut av husvärdarna. Inköp sker under första kvartalet 2020. Instruktioner finns på Boappa under dokument.

Ekonomi
Ekonomin är i balans. Vi ligger 1,4 mkr bättre än budget, men uppgörelsen med Fönsterspecialisten är inte klar och vi har inte börjat betala för reliningen.

Motorvärmare
Vid kontroll har det visat sig att mer än hälften av personskyddsäkringarna i motorvärmaruttagen är ur funktion. De kommer att bytas i närtid.

Styrelsemöten
17 oktober och 19 november

För styrelsen
Leif Persson Ordf. Brf. Risten

Månadsbrev augusti 2019 Brf Risten

28 augusti, 2019 av Mats Gustafsson

Fönsterbytet

Vecka 38 inleds äntligen sista ”etappen” av vårt ett år långa projekt genom att felaktiga fönster och balkongdörrar åtgärdas. Vi vill att ni som är berörda kontrollerar att korrekta fönster är insatta. Information finns i Boappa. 

Relining

Styrelsen har beslutat att anta Swosh som entreprenör. Start beräknas ske under september månad. Ytterligare info inom kort.

Utemiljön

Inom kort börjar skärmskydden för cyklar vid sophuset och mellan Storgatan 11 och 13 att byggas. Förnyelsen av området från det som färdigställdes förra året ner förbi lekplatsen och asfaltytan mot storgatanhusen påbörjas också.  Uppgradering av utebelysning är nu ute på anbudsförfrågan,

Ekonomi

Inget speciellt har hänt. Vi ligger 864 000 kr plus mot budget och har fortfarande 7 mkr på vårt konto. 

Styrelsemöten

19 september och 17 oktober

För styrelsen

Leif Persson Ordf Brf Risten

50041 träffar sedan 8 Nov 2010